วีดีโอสาธิตการใช้งานระบบ

RBRU-RMS

การสมัครสมาชิกและการจัดการข้อมูลส่วนตัว

RBRURMS-สมัครสมาชิก
RBRURMS-การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
RBRURMS-การจัดการข้อมูลส่วนตัว
RBRURMS-การจัดการข้อมูลประวัติและผลงาน
RBRURMS-การดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบข้อบังคับ

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

RBRURMS-การดูทุนที่เปิดรับข้อเสนอ
RBRURMS-การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
RBRURMS-การดูรายละเอียดโครงการวิจัยและการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น
RBRURMS-การกรอกรายละเอียและผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย